Award Scores 7/2016

Scheck II, Donald 300 game 07/06/16 Weds Trio Summer Bill White’s Akron Lanes
Dukes Jr, James 812 series 07/06/16 Weds Trio Summer Bill White’s Akron Lanes
Rummell, Jay 300 game 07/13/16 Weds Trio Summer Bill White’s Akron Lanes
Kachele, Kevin 300 game 07/25/16 Monday Trio Sto-Kent Family Entertainment
Mann, Les 822 series 07/25/16 Monday Trio Sto-Kent Family Entertainment