Award Scores 8/2016

Mann, Les 300 game 08/08/16 Monday Trio Sto-Kent Family Entertainment
Burdette, Tom 300 game 08/10/16 Big $ Summer Trio Stonehedge
Carver, Charles 300 game 08/22/16 Monday Trio Sto-Kent Family Entertainment
Sanford, James 300 game 08/24/16 Senior Traveling Tournament Stonehedge